Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Helsinki osallistuu ainoana eurooppalaisena kaupunkina innovaatio-ohjelmaan, jota toteuttavat yhteistyössä Bloomberg Philanthropies -säätiö ja Harvardin yliopisto. Helsingin kaupunki valitsi aiheeksi ikäihmisten arkiaktivisuuden edistämisen, koska liikkumisen lisääminen on yksi kaupungin päätavoitteita tälle strategiakaudelle.

 

Liikkumattomuus on yksi keskeisimmistä terveyttä ja hyvinvointia murentavista tekijöistä. Tästä johtuen Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen strategiseksi kärkihankkeeksi, jonka tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus osaksi jokapäiväistä elämää. Liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille lähes 60 toimenpiteellä, joiden avulla kaupunkiympäristöä sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vanhuspalveluiden ja työyhteisöjen toimintaa kehitetään liikkumista suosivaksi.

Helsinki ikääntyy muun Suomen lailla vauhdilla. Tarve liikkumisen lisäämiselle on erityinen ikäihmisten kohderyhmässä, sillä erot koetussa elämänlaadussa, hyvinvoinnissa, terveydessä ja mahdollisuuksissa osallistua korostuvat iän lisääntyessä. Liikkuminen on yksi tehokkaimmista keinoista ylläpitää ja parantaa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä elää kokemusrikasta elämää.

Yhdeksänkuukautinen valmennusohjelma toteutetaan Bloomberg Philanthtropies -säätiön rahoittaman palvelumuotoilijan johdolla. Ydintiimin kanssa työskentelee kohderyhmään kuuluvia ikäihmisiä ja muita asiantuntijoita. Tiimi laajentaa asiakasymmärrystään haastattelemalla asukkaita terveysasemilla, palvelukeskuksissa, kirjastoissa, työväenopistoissa ja kauppakeskuksissa.

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää paitsi liikkeelle lähtemisen esteitä myös mahdollisuuksia tehdä asiat helpommiksi ja houkuttelevammiksi. Työskentelyssä varmistetaan, että tunnistettavat haasteet ymmärretään ikääntyneiden itsensä näkökulmasta ennen konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

City Innovation Track on osa Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston yhteistyössä toteuttamaa pormestareiden johtamisvalmennusta, johon Helsingin pormestari Jan Vapaavuori osallistuu.

 

Liikkumisohjelma – Käytä liikkumavarasi!
Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta.

Viimeisimmät artikkelit