19.2.2020

Liikkumisesta tukea matemaattisten perustaitojen oppimiseen?

Viestintä ja markkinointi
Helsingin kaupunki
Varhaiset matemaattiset taidot ovat tärkeä pohja kouluikäisten lasten oppimiselle. Heikkoudet näiden taitojen hallinnassa ovat tärkeä ennusmerkki myöhempien matemaattisten oppimisvaikeuksien ilmenemiselle. Yhtä lailla varhaislapsuus on tärkeää aikaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Liikkumisella on lukuisten terveysvaikutusten lisäksi osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia myös oppimiseen.

 

Matemaattisten taitojen merkitys varhaislapsuudessa

Matemaattisten taitojen oppiminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja ne ovat yhteydessä myöhempään matematiikan oppimiseen. Aiempi tutkimus on osoittanut myös, että matemaattiset perustaidot kuvaavat hyvin lapsen yleistä oppimista koulussa ja ennustavat myöhempää koulutuspolkua. Etenkin matemaattisten oppimisvaikeuksien tiedetään aiheuttavan vaikeuksia myöhemmässä oppimisessa ja ammattiin kouluttautumisessa. Matemaattisten perustaitojen oppimisen tukeminen onkin yksilön ja yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävä asia ja tärkeä satsaus tulevaisuuteen.

Liikkuminen ansaitsisi entistä tunnistetumman roolin oppimisen tukitoimena

Liikunta on jo pitkään yhdistetty lukuisiin suotuisiin terveysvaikutuksiin. Jatkuvasti lisääntyvä tutkimustieto on osoittanut liikkumisen ja liikunnallisten taitojen harjoittelun olevan hyödyllistä myös aivojen toiminnan ja oppimisen kannalta. Liikunta vaikuttaa suoraan aivojen toimintakykyyn fysiologisten muutosten, esimerkiksi lisääntyneen verenkierron, kautta. Toisaalta uusien liikunnallisten taitojen opettelu aktivoi ja kehittää samoja aivojen alueita, joita käytetään kaikenlaisessa oppimisessa. Lisäksi erilaisiin liikkumistilanteisiin liittyvät tehtävät ja ympäristöt asettavat haasteita, jotka tukevat aivojen kehittymistä ja oppimista. Voidaankin ajatella, että liikkuminen ja uusien liikunnallisten taitojen harjoittelu ovat potentiaalisia keinoja myös oppimisen tukemiseksi.

Tällä hetkellä yhteiskunnassa kannetaan huolta lasten liikkumisen vähenemisestä ja sen mahdollisista yhteyksistä oppimiseen. Tutkijoina meitä askarruttaa, ovatko vähäinen liikkuminen ja heikot liikunnalliset taidot mahdollisesti yhteydessä matemaattisten taitojen oppimisessa ilmeneviin vaikeuksiin ja voidaanko liikkumisen avulla kenties tukea matematiikan oppimista?

Toimi ja opi –tutkimus tutkii liikunnan ja oppimisen yhteyksiä

Toimi ja opi –tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä liikkumisen määrän ja liikunnallisten perustaitojen yhteyksistä toiminnanohjauksen taitoihin ja matemaattisten taitojen oppimiseen päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu näin kattavasti ja tarkasti. Tutkimusta tukee Suomen Kulttuurirahasto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Toimi ja opi –tutkimus aloitti vuoden 2019 marraskuussa seuraamaan noin 500 helsinkiläisen päiväkotilapsen liikkumisen määrän sekä liikunnallisten, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen kehittymistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään liikunnallisia ja matemaattisia tehtäviä sisältävien harjoitusten vaikutusta lasten matemaattisten taitojen oppimiseen.

 

Pirjo Aunio toimii erityispedagogiikan professorina Helsingin yliopistolla. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa toteutettavassa kolmivuotisessa Toimi- ja opi –tutkimushankkeessa tutkitaan liikunnan sekä liikunnallisten ja matemaattisten taitojen oppimisen välisiä yhteyksiä päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Lisätietoja tutkimuksesta saat verkkosivuilta osoitteesta: www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/liiku-laske-ja-opi

Viimeisimmät artikkelit