07.4.2020

Rörelseförmågan kan tryggas även i den coronabegränsade vardagen

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Coronaviruset har på ett exceptionellt sätt begränsat vardagliga såväl livsmiljöer, rutiner och sociala kontakter som att utöva sina intressen. Det är absolut nödvändigt att man följer myndigheternas instruktioner och undviker fysiska kontakter för att kontrollera epidemin och särskilt när det gäller att trygga hälsa och sundhet hos de svagare målgrupperna. Oberoende av undantagstillståndet är det viktigt att poängtera betydelsen av att dagligen röra på sig. Muskelstyrkan och den fysiska funktionsförmågan speciellt hos äldre folk försvagas snabbt utan regelbundna aktiviteter. Betydelsen av gympor producerade på distans, instruktioner för gympa i hemmet och av ringa sysslor till vardags framhävs.

 

I Helsingfors bor det ca 80 000 över 70-åringarhos vilka vardagen påverkas av karantän. De flesta bor hemma. Förmågan att röra på sig till vardags är en central faktor för äldre folk när det gäller trygga funktionsförmågan, driftighet och att klara sig på egen hand. Folk över 65 år rekommenderas träna muskeluppbyggnad, balans och vighet minst två gånger i veckan och 2,5 timmar i veckan motionera hurtigt och bli andfådd. Det är även viktigt att motionera lätt och ta pauser i sittandet.

Även i normala förhållanden följer endast ett fåtal procent rekommendationerna för äldremotion. Den senaste undersökningen FinTerveys-2017 visar att varannan person över 75 har problem med motionen till vardags, som att resa sig ur en stol eller kliva i trappor. De skadliga verkningarna av orörlighet syns i lynnet, allmänt orkande, och som sämre balans och högre risk att falla.

”Om ett undantagstillstånd pågående i flera månader gör att rörligheten minskar väsentligt visavi hur den är nu kommer följderna att obönhörligen ses som märkbart sämre funktionsförmåga, ytterligare insjuknande och ökad risk att falla. När klarande på egen hand äventyras ökar behovet av vård dygnet runt, säger Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet.

Skillnaderna i funktionsförmågan är stora. För alla hemmaboende över 75-åringar är utelivet inte möjligt på grund av nedsatt funktionsförmåga. Coronasituationen betonar också hemmets betydelse som rörelsemiljö. Även små motionsmässiga vardagliga gärningar piggar upp humöret och ger dagen rytm och innehåll.

”Muskelstyrka, rörlighet och balans kan utmärkt tränas i hemförhållanden. Hemma är det lätt och tryggt att stärka lårmusklerna med gympa. Den dagliga gympan har en viktig roll för att även möjliggöra självständigt uteliv, säger Katja Borodulin från Äldreinstitutet, chef för sektorn Kraft i åren.

 

Ansvarigt uteliv är fortfarande möjligt

Undvikandet av fysiska kontakter och sociala situationer är väsentligt under coronasituationen. Myndigheternas instruktioner och bestämmelser förbjuder inte heller uteliv för äldre människor, men ansvarigheten betonas. Populäraste uteattraktioner och motionsplatser utomhus bör undvikas.

”Nu då livsmiljön har krympt, lönas det medvetet att svänga uppmärksamheten mot vad som är möjligt och ger livet glädje. Det lönas att alltid gå ut då det finns möjlighet, även en liten stund friskar upp humöret och kroppen. Det egna sinnet kan förstärkas genom att dagligen gå igenom saker man är tacksam över eller genom att fundera vilken egenskap hos mig hjälper mig att möta vardagen som karantänen förändrat”, säger Päivi Topo, chef för Äldreinstitutet.

 

Äldre folks individuella krafterna växlar – det behövs mångahanda åtgärder

Åldrandet är individuellt. Även skillnaderna i rörlighetsaktivitet och fysisk funktionsförmåga är stora. Möjligheterna att få information, följa det digitala utbudet eller få stöd av den närmaste kretsen under undantagstillståndet växlar.

”Det finns många färdiga innehåll för motion hemma på distans. I denna situation är det viktigt att erbjuda möjligheter samtidigt från flera källor – tidningar, tv-program, radion, sociala medier, överallt. Viktigast vore att det funnes tillräckligt av reell information och att den fanns i ett lätt format. Sysslorna hemma kan variera från stolgympa till konditionscirkel och från balansövningar med rollator till knäböj, påminner Tommi Vasankari.

Yle TV2 startar från och med måndagen den 6 april gympastunder för äldre, ledda av Helsingfors stads idrottsinstruktörer. De sänds på vardagar kl. 8:50 och som repris på eftermiddagen kl. 15:50. De tio minuter långa sändningarna bjuder på lättgenomförda motionsstunder hemma, speciellt för äldre människor och med tanke på distansarbetarnas behov av pausgymnastik.

”I undantagssituationen betonas påhittigheten och att man bryr sig om sina närmaste. Merparten av oss hjälper redan nu äldre människor. Rörlighetens positiva verkningar hjälper med att bära en över den svåra situationen. Jag betonar ännu färdiga instruktioner för hemmagympa till närstående, stöd för att söka distanstjänster och behovet av ett lyssnande öra. Organisationer, expertinrättningar och kommuner har redan otaliga lätta instruktioner klara för större rörlighet hemma. Vi har samlat ihop dessa bland annat på webbplatsen Helsinkiliikkuu.fi, konstaterar Minna Paajanen, projektchef för rörlighetsprogrammet.

 

Rörelse som Helsingfors topprojekt

Stillasittande är den fjärde vanligaste bakgrundsfaktorn bakom dödsfall orsakade av kroniska sjukdomar. Endast högt blodtryck, rökning och högt blodsocker placerar sig högre på listan. Helsingfors har tagit främjande av motion och idrott till fokuspunkt för stadsstrategin.

Motionsprogrammets väsentliga förändring i tankesättet hör ihop med betydelsen av att framhäva vardagsmotion och ta motion och idrott upp på agendan för stadens alla tjänster och intressentgrupper. Helsingfors erbjuder redan nu mångsidigt tjänster och orsaker att röra på sig. När de äldre tillfrågats har man observerat att tjänsterna ändå inte alltid når dem som behöver stöd. Informationen om tjänsterna har upplevts svår att hitta. En del äldre personer saknar socialt stöd.

Det är meningen att besvara utmaningarna genom att berätta om våra tjänster där människor redan annars rör sig, exempelvis i köpcentrum, på hälsocentraler och i bibliotek. Staden gör det lättare att bli frivillig motionsinspiratör och ökar samarbetet med företag och föreningar. Motionskontraktet har redan tagits i bruk inom hemvården.

 

Mer information:

Helsingfors-hjälpen

Helsingfors stad och den kyrkliga samfälligheten inledde tillsammans en telefon- och butikshjälpservice för de äldre i riskgrupperna. Den nya servicen möjliggör trygg butiks- och mathjälp ända till dörren för dem som hör till riskgruppen. Tfn 09 310 10020 (mån–fre kl. 9–16)

Seniorinfo:

Det erbjuds även Seniorinfots servicestyrning för äldre Helsingforsbor.
Tfn 09 310 44556 (mån‒fre kl. 9‒18)

 

Distansmaterial för hemmajumpa:

Kolla även Anna arjen liikuttaa -broschyren som är riktad för äldre människor

 

Helsinkiliikkuu.fi-sidorna

Motionsmöjligheterna som Helsingfors erbjuder finns samlade på adressen www.helsinkiliikkuu.fi/sv/

Senaste artiklarna