Aktuellt

Tölö sporthall bör renoveras med respekt för dess karaktär tycker användare och stadsbor

Tölö sporthall kommer att renoveras i mitten av detta årtionde. Användarnas och invånarnas behov och önskemål beträffande sporthallen har utretts i november 2019. Den insamlade informationen skall användas vid renoveringen av sporthallen samt vid planeringen av lokalerna och verksamhetskonceptet under de kommande åren.

Webbenkäten var öppen 4–24.11.2019 och besvarades av sammanlagt 766 användare och stadsbor. I november 2019 ordnades också ett utvecklingsmöte för användare och intresserade stadsbor. Det var huvudsakligen representanter för de föreningar som använder sporthallen, sammanlagt 43 personer som deltog i mötet. I enkäten ombads respondenterna beskriva hur de använder utrymmena i nuläget samt ge utvecklingsförslag och önskemål gällande lokalerna och verksamhetskonceptet.

Svaren visade tydligt att en renovering behövs och respondenterna efterlyste prydligare, trivsammare och modernare utrymmen, men med respekt för byggnadens historia och atmosfär.

Svaren påvisade tre fokusområden gällande den framtida användningen av sporthallen: en del av respondenterna ansåg att sporthallen ska vara ett mecka för tävlingsidrott och matcher, som särskilt betjänar vissa sportgrenar. Andra tycker att hallen, precis som i nuläget, ska vara en plats för träning i grupp. En del önskade att sporthallen skulle utvecklas till ett modernt idrotts- och motionscenter för fri träning som är öppet för alla stadsbor, och där även tillgänglighet och olika åldersgruppers behov beaktas på ett brett plan.

Beträffande lokalernas funktionalitet och tekniska lösningar var båda hallarnas akustik, uppvärmning och golvmaterial mest betydande teman. Många respondenter tog också upp aspekter som gäller uppdelningen av utrymmena i hela byggnaden – de vill att lokalerna i framtiden ska vara lättare att anpassa till olika grenars behov. Som förväntat hittade respondenterna mest att anmärka på i dusch- och omklädningsrummen samt förrådsutrymmena. De önskade sig också betydligt fler vattenposter i hallen.

Därtill efterlystes bättre kommunikation från sporthallens sida och ett fungerande system för bokning av lokalerna. Enkäten gav också många önskemål ur specifika grenars perspektiv. Särskilt utövarna av bollsporter och fäktning samt användarna av gymmet gav många förslag. Förutsättningarna för gymnastik, cheerleading, fri träning, löpning, dans, brottning och boxning togs också upp. Den nya gren som flest nämner är skejtning. Tanken med renoveringen av sporthallen är också att förbättra förutsättningarna för de nuvarande grenarna och samtidigt frigöra mer utrymme för motion och idrott i hallen.

I november 2019 ordnades det även ett co-creation tillfälle för hallens användare och andra intresserade. Deltagarna gick runt i hallen och antecknade sina utvecklingsönskemål och behov.

”Stadsbornas aktiva deltagande i enkäten visade hur viktig sporthallen är för många och lyfte också fram önskemål om att öppna dörrarna för en ännu större användarkrets. Planen är att tillhandahålla lokaler för det nuvarande utbudet av grenar även i fortsättningen och samtidigt att sänka tröskeln för nya motionärer att hitta till sporthallen”, säger idrottsdirektör Tarja Loikkanen.

Sammandrag om både webbenkäten och mötet har gjorts. Förutom den enkät som gjordes i november 2019 har användarna hörts även tidigare. Även detta material används i planeringen, liksom bland annat kundnöjdhetsenkäter och användarstatistik från de senaste åren.

Planeringen av sporthallen framskrider stegvis, från allmänna riktlinjer till detaljfrågor. Planen utarbetas i samarbete med stadsborna och användarna. Allt eftersom projektet framskrider inbjuds invånarna och användarna att kommentera och bidra till utvecklingen av planerna. Information om möjligheterna till deltagande finns på webbplatsen uusikisahalli.fi och på Helsingfors stads webbplats.